Produktkalkylering

Mercur Business Control kan med fördel användas för att hantera produktkalkyler. Kalkylerna kan importeras från externa system eller läggas in direkt i användarvänliga formulär. Kalkylerna kan byggas upp av valfritt antal komponenter beroende på bransch och produktens innehåll och egenskaper. Vanligt förekommande är råvaror, tillsatsvaror, förbrukningsmaterial, maskintimmar, arbetskostnad och fördelade kostnader. Om kalkylen är beroende av volymbaserad materialåtgång kan dessa kopplas till inköpspriser eller standardkostnader per styck, per ton osv.

Kalkylen kan byggas upp modulbaserat så att olika användare ansvarar för exempelvis inköpspriser, materialåtgång, försäljningspriser och volymer.

Fördelen med att hantera produktkalkylerna direkt i Mercur är att de kan användas som underlag för resultatbudget och prognoser. Genom att koppla ihop produktkalkyler och prislistor med försäljningsbudgeten automatiseras en stor del av arbetet med att ta fram ett planerat bruttoresultat, en aktivitet som annars brukar involvera en stor mängd Excel-filer. Med Mercurs lösning som baseras på en multidimensionell databas med dynamiska rapporter kan det planerade resultatet och alla ingående delar i produktkalkylen analyseras på valfri nivå, t ex per produktsegment eller organisatorisk enhet.

Eftersom Mercur uppdateras löpande med utfall från affärssystemet blir det även möjligt att ta fram efterkalkyler för avvikelseanalys och att till exempel analysera resultatet med avseende på volym-, kalkyl- och prisavvikelser.

Produktkalkyler i Mercur Business Control bygger helt på systemets standarfunktioner och kan enkelt konfigureras för olika verksamheter.

Implementera produktkalkyler i Mercur och uppnå följande fördelar:

  • Kvalitetssäkrade modeller i stället för personberoende beräkningar

  • Automatisk beräkning av intäkter och kostnader utifrån försäljningsvolymer

  • Träffsäkra budgetar och prognoser

  • Modulbaserad uppbyggnad med användarvänliga vyer för olika medarbetare

  • Integration med övriga processer för budget, prognos och utfallsanalys

  • Flexibla och dynamiska rapporterings- och analysmöjligheter

  • Avvikelseanalys på valfri nivå

  • Ökat värde av redan gjorda investeringar i Mercur Business Control

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom