Hållbarhet och ansvar 

Corporate Social Responsibility på Mercur

Tillsammans tar vi på Mercur vårt sociala ansvar och skapar den framtid vi önskar för våra anställda, vårt samhälle och vår planet.

CSR är en förkortning för engelskans Corporate Social Responsibility. Det brukar översättas till företagets ansvarstagande i samhället, eller företagens sociala ansvar. 

CSR innefattar ekonomi, miljö och sociala frågor. Det påverkar oss på Mercur i hur vi jobbar, hur vi agerar och även hur vi arbetar kring produktutveckling.

Miljötänk

Det mesta vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. Vi på Mercur anser att miljö- och hållbarhet är viktiga frågor som vi ständigt jobbar med i vardagen. 

Arbetsmiljö

Mercur eftersträvar en arbetsmiljö som är säker och stimulerande och som präglas av respekt och tillit till individen. Förutom detta strävar vi efter att arbeta förebyggande när det gäller medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Detta innebär att:

 • verksamheten ska bedrivas i en sund arbetsmiljö

 • arbetsmiljön ska vara säker och ändamålsenlig för medarbetarna

 • medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö

 • arbetsmiljöaspekterna ska beaktas vid förändringar i verksamheten

 • medarbetarna ska känna ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet

 • både chefer och andra medarbetare ska ha sådana kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor att en god arbetsmiljö kan upprätthållas

 • vi strävar efter att förebygga stress och uppmuntra till balans i livet

Klimat- och miljöpåverkan 

Mercur bedriver ett aktivt miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. 

 • Vi strävar efter en minimal klimat- och miljöpåverkan genom att i så stor utsträckning det går byta ut fysiska möten med resor till digitala.

 • Vi strävar efter att välja miljövänliga färdmedel vid tjänsteresor.

 • Vi jobbar mot att ständigt bli bättre på miljöarbete, minska företagets förbrukning samt minimera transporter.

 • Vi strävar efter minska förbrukningen av våra värdefulla naturresurser genom att källsortera och återvinna.

 • Vi minskar förbrukning av papper genom digitalisering i så stor utsträckning som möjligt.

Återbruk av IT, telefoner, datorer 

Hållbart IT-återbruk och resurseffektivitet hos Mercur

Vi på Mercur är stolta över vår engagerade insats för att främja hållbarhet och minska vår påverkan på miljön. Genom att vidta åtgärder som främjar återbruk av IT-utrustning och mobiltelefoner strävar vi efter att maximera resurseffektiviteten och bidra till en mer hållbar framtid.

Utbyte och återanvändning för längre livslängd 

Vi har en tydlig policy som innebär att mobiltelefoner och datorer byts ut som tidigast var tredje år. Denna strategi möjliggör inte bara användning av den senaste tekniken utan minskar även risken för onödig elektronisk avfallshantering. Om en enhet skulle sluta fungera innan dess planerade utbytescykel, investerar vi i äldre modeller eller utnyttjar utrustning från tidigare anställda. Genom att prioritera återanvändning och förlängd livslängd minskar vi vår konsumtion av nya resurser och elektronik.

Partnerskap med hållbar återvinning 

Vårt samarbete med Dustin utgör en viktig del av vår hållbarhetsstrategi. Tillsammans med Dustin arbetar vi för att säkerställa att äldre mobiltelefoner, datorer, skärmar och annan utrustning som inte längre har en funktionell plats inom vår verksamhet tas om hand på bästa sätt. Genom denna process kan material återvinnas och resurserna tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt.

Garantier och samarbeten för reparation 

Vi strävar efter att minimera onödig elektronisk avfallshantering genom att aktivt samarbeta med våra leverantörer. När våra datorer fortfarande är täckta av garantin samarbetar vi med Lenovo för att åtgärda eventuella problem eller fel. Denna praxis hjälper oss inte bara att förlänga livslängden för vår utrustning utan bidrar även till att minska behovet av nyproducerad elektronik.

För en hållbar framtid 

Genom våra åtgärder för återbruk av IT-utrustning och telefoner strävar vi efter att optimera användningen av resurser och minimera vår påverkan på miljön. Genom att prioritera förlängd livslängd, samarbete med ansvarsfulla aktörer och reparationer bidrar vi till en mer hållbar framtid. På Mercur är vi engagerade i att vara en del av lösningen för en hållbar och välmående planet.

Hållbart arbetsliv – socialt ansvar 

Vårt mål är att ha nöjda och välmående medarbetare som har balans i livet.  Några av de saker vi erbjuder för att uppnå det är en hybrid arbetsmodell med frihet under ansvar, ett väl tilltaget friskvårdsbidrag tillsammans med en heltäckande sjuk- och hälsoförsäkring.

Great Place to Work®

Vi tror på att grunden för en lyckad verksamhet är dess medarbetare. Med frihet under ansvar och en hybrid arbetsmodell har vi nått hela vägen fram till att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser! Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™, som utförs av Great Place To Work®.

Efter en noggrann granskning av Mercur Solutions resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse Mercur till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023. Mercur är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter.

Jeanette Bergvall, vd Great Place to Work®

Mångfald

På Mercur arbetar vi aktivt för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi ser att det är mycket viktigt att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, och att det är en hållbarhetsfråga som rör alla typer av verksamheter. Inte minst IT branschen som idag är en mansdominerad bransch. 

På Mercur strävar vi efter så lika könsfördelning i företaget som möjligt. Vi är stolta över att vår ledningsgrupp utgörs av 50 % kvinnor och 50 % män.

Samhällsengagemang 

Vi ser det som givande och kul att våra medarbetare engagerar sig i föreningslivet och sina barns aktiviteter. Vi sponsrar flera idrottslag som medarbetares barn deltar i där de är coacher eller lagledare.

Att tidigt uppmuntra till rörelse och aktivitet gör att vi kan bidra till ett friskare samhälle då vi tror på att de vanor vi får med oss som små barn också påverkar vilka vanor vi har som vuxna. 

Vi vill även bidra till olika organisationer som kan nå längre och hjälpa utsatta eller sjuka genom några av nedan initiativ: 

Cykla till Paris!

Vi på Mercur är stolta att kunna bidra till forskningen kring barncancer genom att varje år vara Guldsponsor till Team Rynkeby som cyklar till Paris för att samla in pengar till forsningen kring barncancer. 

Julgåva med hjärtat 

Varje år röstar alla medarbetare fram vilka organisationer som ska få årets julgåvor. Genom åren har vi valt att skänka pengar till Min Stora Dag, SOS Barnbyar, BRIS, Rädda barnen, Röda Korset mfl

 • Vi vill hjälpa till att få önskningar att slå in för barn som kämpar genom Min Stora Dag.

 • Vi står vi upp för Barnsliga Rättigheter genom en gåva till SOS Barnbyar.

 • Vi har valt att stödja Röda Korset som räddar liv och ger hopp.

Järla Orienteringsklubb 

Vi sponsrar Järla Orienteringsklubb som målmedvetet satsar på att kunna locka fler barn och ungdomar från familjer som i dag inte har testat på orienterings- eller skidsporterna. Vi på Mercur tycker det är viktigt att stötta en väl fungerande organisation med en sådan rekryterings-, ungdoms- och juniorverksamhet att det kontinuerligt kommer fram nya orienterare på seniornivå – damer och herrar.

Värderingar 

Våra värdeord ska vara en naturlig del av vardagen på Mercur. Vi arbetar med att integrera dem i den interna kommunikationen, i utbildningar inom proaktiv dialog och ledarskap och genom att verka för en miljö som stimulerar till initiativtagande och där det är tillåtet att göra fel.

Nyfikenhet, Kreativitet, Gemenskap och Långsiktighet

Våra värdeord speglar hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och vår omvärld. 

Våra värdeord är i sig inte unika men det är hur vi väljer att använda dem i verksamheten som gör Mercur till den organisation vi är.

Nyfikenhet på såväl kollegor som kunder samt omvärlden är grunden för utveckling och lärande. Genom att vara intresserad, samtala och ställa frågor kan vi utveckla kreativa lösningar och hitta nya affärsmöjligheter.
 

Gemenskap handlar såväl om en bra och respektfull relation med kollegor som med kunder och att ha roligt tillsammans på jobbet. Det skapar också trivsel som leder till långsiktigt engagemang och att medarbetarna gärna stannar kvar. 

Vi uppmanar till kreativitet internt för att utveckla vår egen produkt och hitta nya innovativa lösningar som ger oss och våra kunder en hållbar affärsutveckling.
 

Långsiktighet handlar om det värde vi levererar till våra kunder och lösningar som är hållbara på sikt, inte bara för stunden.
 

   

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom