En gemensam plattform för planering och rapportering för alla affärsområden

Efter en genomgång av olika lösningar på marknaden bestämde sig Dalarnas Försäkringsbolag för att implementera Mercur Business Control som man ansåg bäst motsvarade kraven på en gemensam och enhetlig men ändå flexibel lösning för både planerings- och uppföljningsprocessen.

Bakgrund och projektmål 

Dalarnas Försäkringsbolag arbetade tidigare med en hel del manuella processer med Excel som stöd men kom fram till att ett mer robust personoberoende verktyg behövdes för att stödja en verksamhet som växer i komplexitet och omfattning. Dessutom fanns ett önskemål om att föra ut ansvaret för budget och prognos samt resultatuppföljning på resultatansvariga i organisationen, vilket man med tidigare lösning tvingades hantera på mer central nivå. 

Målet med projektet var att skapa en gemensam plattform för all information som skall distribueras såväl internt som externt med kvalitetssäkrade standardrapporter och som kan hantera behörighetsstyrda affärsplaner, budgetar, prognoser, resultat-analyser och rapporter. 

Vi uppskattar verkligen flexibiliteten i Mercur Business Control och möjligheten att anpassa systemet för våra olika affärsområden.

Camilla Evertsson, Ekonomichef, Dalarnas Försäkringsbolag

Intäktsbudgetering per affärsområde och brevobjekt 

I början av projektet låg fokus på att ta fram modeller för budgetprocessen. Ansvaret för intäktsbudgeteringen ligger på marknadssidan och är uppdelad på affärsområdena Sak, Bank och Liv. 

Det är viktigt att inmatningen i Mercur Business Control kan ske i olika blanketter som reflekterar affärsmodellen för de tre olika affärsområdena. Inom sakförsäkringsdelen utgår Dalarnas Försäkringsbolag från aktuellt bestånd per försäkringstyp, s.k brevobjekt, dvs. trafik, kasko, villa, hem, företag, lantbruk osv., och anger antal och belopp. Dessutom beräknas beståndsförändringen genom inmatning av indexökning, premiejusteringar, beståndsökning och annulleringar. 

Efter automatisk uträkning av olika rabatter genereras budgeterad premieintäkt. Inom Bank anges på motsvarande sätt budgeterad volym och marginal per finansiell tjänst vilket genererar bankens budgeterade räntenetto och inom affärsområde Liv budgeteras försäljningsvärdet vilket genererar den ersättning man får från Länsförsäkringar Liv för den förmedlade affären. 

Dessutom är systemet uppbyggt för att budgetera återförsäkringens olika pooler både för mottagen och avgiven affär. 

Skadebudget 

Dalarnas Försäkringsbolag har även en separat modell för att planera skadeutfallet. Även här anges antal skador och belopp uppdelat på brevobjekt. När intäkts- och skadebudgeten är klar återstår planering av personalkostnader och övriga driftskostnader.

Detaljerad personalbudgetering på individnivå 

Dalarnas Försäkringsbolag har även fullt stöd för detaljerad personalbudgetering ner på enskild anställd i Mercur Business Control. Genom kopplingen till Hogia Lön uppdateras systemet automatiskt med anställningsnummer, namn, aktuell lön och sysselsättningsgrad. I Mercur kan man sedan göra justeringar för nyrekryteringar och avgångar samt förändringar i lön eller sysselsättningsgrad. 

Uträkning av lönebikostnader sker automatiskt och det finns centrala parametrar till stöd för planering av övriga personalrelaterade kostnader såsom bilomkostnader, utbildningar, resor och traktamenten. Givetvis är tillgången till information om löner och andra personalkostnader i systemet behörighetsstyrd.

Driftsbudget med ”drill down” 

Övriga driftskostnader planeras i en överskådlig blankett med jämförelsedata från föregående år, innevarande års utfall och senast lagda prognos. Med ”drill down” kan man analysera jämförelsedata mer i detalj och se hur exempelvis ett konto fördelades på andra koddelar. 

Det är även möjligt att se bakomliggande transaktioner och genom kopplingen till fakturaskanningssystemet Eyesys har man tillgång till inskannade fakturor när man markerar en transaktion, vilket också ger utmärkt stöd för användarna när de gör bedömningar om framtida kostnader. 

Rapportering och analys i samma system som budgeten 

Hos Dalarnas Försäkringsbolag är Mercur är integrerat med ekonomisystemet Hogia och ett antal verksamhetssystem inom respektive affärsområde Sak, Bank och Liv. Med hjälp av de hierarkier som skapas i Mercur kan man enkelt följa upp verksamheten på olika nivåer. 

Med utgångspunkt från exempelvis resultatenhet kan man analysera på totalnivå eller uppdelat på ”privat” och ”företag” osv. Med ”drill down”-funktionaliteten kan man sedan flexibelt analysera vidare ner på olika grupperade eller enskilda koddelar som kostnadsbärare, brevobjekt, resultatenhet, konto eller anställd. 

Dessutom kan man i varje rapport precis som i inmatningsblanketterna djupanalysera ner på de transaktioner som ligger bakom ett värde och få upp en bild av den inskannade fakturan på skärmen. Man har även kunnat tillmötesgå organisationens önskemål genom att skapa nyckeltalsrapporter för målstyrning och analys samt en marknadsrapport där man kan följa upp försäljningen månad för månad med tydliga trendindikatorer. 

Inom Livförsäkringsdelen är det även möjligt att analysera ner på enskilda säljare och göra uppföljning på personnivå.

Mercurs konsulter kunde snabbt sätta sig in i våra problemställningar och leverera förslag på lösningar.

Camilla Evertsson, Ekonomichef, Dalarnas Försäkringsbolag

Nästa steg 

En utvecklingsmöjlighet som man tittar på är att ta in mer ren statistik för skadehanteringen på personnivå som kommer att användas i uppföljningssyfte och även styra mot måltal. Målet är att få en röd tråd för hela ekonomistyrningen från övergripande totalmål för verksamheten ner till enskilda resultatenheter.

Mercurs lösning

System: Mercur Business Control
Processer: Budgetering, Prognostisering, Detaljerad personalbudgetering, Månadsrapportering, Affärsanalys, Måltal och Nyckeltal

Övrigt: Dalarnas Försäkringsbolag använder Mercur Business Control med koppling till Hogia Ekonomi och Hogia Lön samt elektroniska fakturahanteringssystemet Eyesys.

Kort om företaget: Dalarnas Försäkringsbolag är ett av de 24 lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolagen som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Dalarnas Försäkringsbolag erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster för både privatpersoner, företagare och lantbrukare. Fördelade på sju kontor i Dalarna har man 350 medarbetare.

Premieintäkt: 1 411 Mkr
Antal kunder: ca 180 000 st
Antal anställda: ca 350 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom