Flexibel och kraftfull verksamhetsstyrning för bransch i utveckling

För Gävle Energi är miljö- och klimatfrågorna en naturlig del i allt man gör. Ett exempel på detta är Gävle Energis engagemang i elbilsfrågan.

Gävle Energi – snabb utveckling kräver bra systemstöd 

Gävle Energi utvecklar, producerar och säljer produkter och tjänster inom energi och kommunikation. Verksamheten utvecklas i snabb takt, nya affärsområden tillkommer och affärsvolymen ökar.

– Med kopplingen till IBS Enterprise och Mercurs dynamiska analysmöjligheter kan vi täcka ett väldigt stort informationsbehov med ett begränsat antal rapporter...

Magnus Nodén, Controller, Gävle Energi AB

Idag bedriver Gävle Energi verksamhet inom sex affärsområden:

  1. Fjärrvärme

  2. Närvärme (Bionär)

  3. Elnät

  4. Elmarknad

  5. Kommunikationsnät

  6. Elproduktion

Företagets offensiva satsning inom bredbandsutbyggnad, fjärr- och närvärmeutbyggnad samt elhandel ställer allt högre krav på effektiva lösningar för styrning och uppföljning av verksamheten. För att möta organisationens krav på användarvänliga lösningar för planering och analys använder Gävle Energi Mercur Business Control. 

Mercur Business Control med färdiga kopplingar till IBS Enterprise 

Mercur Business Control erbjuder färdig integration mot Gävle Energis affärssystem IBS Enterprise med vilken man snabbt kan generera ett Mercur-system, baserat på strukturer och kodplan i affärssystemet. 

Gränssnittet uppdaterar Mercur sedan löpande med kodplan och data från IBS Enterprise helt automatiskt vid valfri tidpunkt när systemet är i drift.

Dynamisk analys med Mercur 

Hos Gävle Energi uppdateras Mercurs databas automatiskt med kodplan och data från IBS Enterprise två gånger per dygn. Såväl saldoposter som transaktioner finns sedan tillgängliga för analys, månadsrapportering, tertial- och årsbokslut. 

Med hjälp av Mercurs funktioner för automatkonsolidering aggregeras informationen så att Gävle Energi direkt kan analysera sin verksamhet på alla nivåer t ex uppdelat på de affärsområden som beskrivs ovan eller för analys utifrån andra begrepp som konto, avdelning, anläggning, projekt och produkt. Med anläggning avses t ex en vattenkraftsstation eller ett fjärrvärmenät medan projekt kan avse utbyggnad av en ny stadsdel eller ett bredbandsnät. 

Produkterna utgörs i princip av allt som är debiterbart, t ex kabel-TV, energianalys, elavtal, anslutningsavgifter, internetkapacitet mm.

Genom att utnyttja Mercurs hierarkier och multidimensionella databas erbjuder Gävle Energi väldigt flexibla och dynamiska analysmöjligheter för sina användare. Ofta vill användarna se verksamheten från olika håll, t ex ur ett finansiellt perspektiv med konton eller rapportrader eller med utgångspunkt från en anläggning, en produkt eller ett projekt. 

Med ”drill-down”- funktionalitet får användaren just det perspektiv på verksamheten som situationen kräver. 

– Nu kan vi vända och vrida på informationen för att analysera t ex projekt eller anläggningar. Dessutom uppskattar våra användare att Mercur förenklar och höjer kvaliteten i planeringsarbetet!

Magnus Nodén, Controller, Gävle Energi AB

Prognoser och budgetar baserade på information från IBS Enterprise 

Informationen från IBS Enterprise används även i planeringsarbetet, där den utnyttjas både för avvikelseanalys och för att räkna fram budget- och prognosförslag, vilka sedan kan justeras av användarna. 

De cirka 40 användarna, till största delen avdelningschefer, har tillgång till föregående års utfall och den senaste prognosen, vilket stödjer dem i sina bedömningar om framtiden. Användaren har även möjlighet att använda transaktionsknappen för att se alla underliggande transaktioner kopplade till ett saldo. 

Genom koppling till IBS Attest kan användaren dessutom vid behov se den inskannade fakturan på skärmen direkt i Mercur. Branschspecifika periodiseringsnycklar som tar hänsyn till säsongsvariationer i förbrukningsmönster, stödjer användarna i inmatning av exempelvis intäkter och produktionskostnader. 

Framtidsplaner i Mercur Business Control 

Gävle Energi har idag en väl utbyggd lösning för sin verksamhetsstyrning men ser ändå redan flera områden där man i framtiden kan få ut ännu mer värde av investeringen i Mercur Business Control. 

Det finns planer på att utveckla prognosrutinen och införa rullande 12-månadersprognoser och en kassaflödesanalys. Man ser även möjligheter att utveckla planeringen genom att budgetera på kvantiteter (ex MWh). Dessutom finns planer på att koppla Mercur till projektmodulen APM i IBS Enterprise och till Gävle Energis personalsystem Hogia Lön.

Mercurs lösning

System: Mercur Business Control 

Processer: Budgetering, Prognostisering, Månadsrapportering, Tertial- och årsbokslut, Affärsanalys

Övrigt: Genom ett långvarigt samarbete erbjuder Mercur färdig integration med IBS Enterprise. Gävle Energi har dessutom koppling direkt från Mercur mot IBS Attest för fakturavisning i samband med djupanalys till transaktionsnivå.

Kort om företaget:
Gävle Energi har verkat i och för Gävle i över 125 år. I dag bedriver bolaget verksamhet inom värme, kyla, energiproduktion, elnät, elhandel, kommunikation och energitjänster. Bolaget har tre dotterbolag med olika äganden, Gävle Kraftvärme AB 100%, Gävle Energisystem AB 95% och Bionär Närvärme 59%. Bolaget har dessutom tre intressebolag. Det är Bomhus Energi AB 50%, för ång och kraftvärmeleveranser, Gästrike Ekogas AB 49% som producerar och säljer biogas samt Norrsken AB 12,77%, som erbjuder datakommunikation via fibernät.

Omsättning: 1 358 MSEK
Antal anställda: 235 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom