Inspelade webinars

Våra inspirationswebinars riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Nedan finns alla inspelade webinars indelade per område. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

 

Vi har delat in dem i nedan områden: 

Användarfuntionalitet

Här hittar du olika funktioner som kan vara till hjälp för dig som användare.   

Twist & Turn

Från extern data till kraftfull analys med enkelt dataflöde och nya rapportfunktioner.

Du som användare kan bestämma vilka dimensionskolumner som ska visas genom att dra dem från en lista i rapportens högra sida. Dimensioner kan även dras in och släppas i sidrubrikerna för att på så sätt applicera ett filter på hela tabellen i den valda dimensionen.

 

Uppdatera dina Excelark direkt från Mercur Business Control

Hämta data direkt från Mercur till Excel med hjälp av Mercurs nya behörighetsstyrda Excel ”add-in”.

 

Spara läge

Minimera antalet rapporter och anpassa rapporter för dina behov!

Med Mercurs funktion spara läge kan användare själva skapa vyer på just den information de behöver. Alla förändringar du gör i en rapport så som drill down, byte av kolumnmall eller byte till twist&turn-, transaktion- eller diagramvy kan sparas och återanvändas samt delas med andra. Vi går även igenom nyheten spara läge vid inmatning, som exempelvis kan användas när du vill spara en egen lokal del av budgeten, innan den är genomarbetat och redo för att publiceras till den gemensamma totala budgeten.

Design och utseende 

Teman- så skapar du en enhetlig och attraktiv systemlayout

Vill du slippa onödiga moment som att designa varje rapport individuellt? 

I det här webbinariet visar vi hur du kan applicera ett fördefinierat tema som skapar en enhetlig och attraktiv systemlayout. Genom att ändra en inställning för ett tema ändras alla rapporter som använder det temat automatiskt. Möjligheterna finns fortfarande kvar att göra undantag som överrider temat, exempelvis byta färg på en kolumnrubrik eller öka typsnittsstorleken på en rad för att ytterligare förtydliga rapporterna. 

 

Diagram

Visualisera dina siffror med tydliga och lättlästa diagram i Mercur Business Control

Ibland kan det vara svårt att åskådliggöra viktig data, utveckling över tid eller avvikelser i en traditionell tabellrapport. Då kan man med fördel istället visualisera dessa siffror med hjälp av diagram i Mercur. Vi går igenom de olika diagramtyperna och de inställningar som kan göras för att skapa ett lättläsligt och tilltalande diagram, för alla typer av användare i organisationen. 

 

Avancerade Diagram

Lär dig bygga mer avancerade diagram och använd alla funktioner i Mercur Business Control. 

 

Bättre visualisering av nyckeltal med rutnätsrapporter

Vi presenterar hur Rutnätsrapporter kan underlätta designen av små nyckeltalsrapporter och hur Fälttyp kan användas för att låta användarna arbeta med kryssrutor, valtabeller och textinmatning.

 

Dashboards

Använd dashboards för att göra tydliga och översiktliga presentationer av affärskritisk information 

Flera olika rapporter kan visas tillsammans i samma fönster, vilket då kallas för en instrument bräda eller dashboard. Vanliga tabellrapporter kan kombineras med exempelvis diagramrapporter, bilder och nyckeltal för att få en snabb och tydlig överblick. Vi går igenom tillvägagångssättet för att bygga dashboards och kommer med tips och idéer om layouter. 

 

Diagram & Dashboards 

Underlätta din vardag – snabbare överblick med Diagram och Dashboards

Vi visar hur Diagram och Dashboards kan användas för att utöka kundsystem och skapa lättare visuella verktyg för snabbare överblick i vardagen utan att tappa djupet i möjliga analyser och beslut.

Administration

Scenariohantering med Mercur Business Control
– bättre kontroll i tider av osäkerhet

Vi ge dig konkreta tips på hur du effektivt kan jobbar med scenarioanalys för att simulera framtida scenarier i Mercur.

 

Administration av användare

Vem ser vad i Mercur och hur hanterar vi känslig data? Mercur är en lösning för hela organisationen men det är oftast inte önskvärt att alla ska kunna se allt i systemet. Det kan bli oöverskådligt och leda till att information sprids till fel mottagare. Med systemets funktioner för databehörigheter, rapportroller och funktionsroller säkerställer du att dina användare bara får tillgång till just den data samt de rapporter och funktioner som de behöver. Du får även lära dig mer om behörigheter med olika djup och rapportspecifika behörigheter.

 

Dataunderhåll - Simulera budget/prognos

Mercurs funktioner för dataunderhåll är ytterligare ett bevis på att Mercur är rikt på standardfunktioner. Funktionerna för att kopiera, flytta, radera och räkna om olika urval av data är väldigt användbara. Du kan enkelt skapa ett nytt scenario, till exempel en forecast eller en reviderad budget, baserat på tillgänglig data i systemet genom kopiering och upp- eller nedräkning. Ett annat område kan vara simulering av tillkommande enheter (exempelvis butiker eller andra resultatenheter) genom att lägg till en ny enhet och kopiera från en jämförbar. 

 

Kopplade dimensioner

Förädla data genom automatiska kopplingar mellan dimensioner.

Kopplade dimensioner är ett kraftfullt verktyg att använda när två eller flera separata koddelar har ett samband som kan utnyttjas för att skapa nya uppföljningsbegrepp. Ett exempel kan vara när en dimension för projektledare automatiskt kan sättas baserat på uppgiften i projektdimensionen. Den här funktionen hanterar också fallet när kopplingen ändras över tid. 

 

Arbetsprocesskontrollen

Delegera och håll koll på inmatningsprocessen i Mercur.

Mercurs användarprocesskontroll ger dig koll på var användarna befinner sig i era planeringsprocesser. Vi berättar om hur olika aktiviteter i planeringsprocesserna kan delegeras till användarna och hur uppföljningen underlättas med hjälpa av deadlines, händelsebaserade mejl med information och påminnelser samt översikt med processtatus. 

 

Hierarkier – Analys på alla nivåer 

Skapa analysnivåer på ett strukturerat sätt med dimensionshierarkier!
Vi visar hur man enkelt administrerar sina hierarkier.

 

Målstyrning – Från strategi till handling

Följ upp nyckeltal och koppla på aktiviteter för att uppnå era verksamhetsmål i Mercurs målstyrning! Vi går igenom funktionaliteten och visar hur man kommer igång med att sätta upp planer, mål och aktiviteter.

 

Alltid aktuell information med Mercurs realtidsuppdateringar

Analysera data i realtid där ändringar i källsystemet direkt reflekteras i dina rapporter.

 

Effektivare rapportdistributioner

Se de nya funktionerna för att skapa Presentationeroch hur man kan effektivisera utskick och presentationer med hjälp av Personliga dimensionsmedlemmar och Gemensamma lägen.

Rapportkonstruktion

Nya funktioner för bättre analys och inmatning

Vi går igenom nyheterna kring funktionen bilagor. Bland annat presentar vi hur Bilagevisarenkan användas för att skapa interaktiva dashboards, hur man länkar till andra funktioner och hur man kan bygga blanketter på ett förnyat sätt.

 

Beräkningar

Använd det kraftfulla stödet för beräkningar i Mercur Business Control för att bygga avancerade rapporter och blanketter.

Vi går igenom hur beräkningslogiken i Mercur Business Control fungerar, olika beräkningsinställningar och funktioner som exempelvis ”rsum”. Vi kommer även visa exempel på hur mer avancerade beräkningar kan göras i vyn rapportberäkningar. 

 

Avancerade beräkningar - för den avancerade rapportkonstruktören

Använd det kraftfulla stödet för beräkningar i Mercur Business Control för att bygga avancerade rapporter och blanketter. 

 

Tips & tricks vid skapande av rapporter

Lär dig nyttja de smarta funktioner och inställningar som finns för att underlätta skapande av rapporter. 

 

Fördelningsnycklar - underlätta inmatning

Vi går igenom olika typer av fördelningsnycklar och hur egna nycklar läggs upp för att underlätta inmatning när exempelvis priser, lagernivåer eller antal anställda ska periodiseras. Värden kan även nycklas ut dynamiskt enligt en fördelningskurva, exempelvis med utfall föregående år som bas. 

 

Regler och indikatorer

Underlätta analys och inmatning, vägled användarna genom färger, ikoner och regler

Ibland kan det vara svårt att hitta viktiga nyckeltal eller avvikelser i en traditionell rapport. Genom att använda villkorsbaserade färger och ikoner underlättas analysen och användarna kan snabbare se vad som är viktigt att följa upp. Under det här passet visar vi hur du själva kan definiera regler för vad som är positivt och negativt i olika situationer och vi ger tips om bra sätt att visualisera avvikelser som stöd för användarna. 

 

Detaljrapporter

Nyttjar du den kraftfulla analysfunktionen i Mercur? Detaljrapporten eller detaljläget ger dig bland annat möjllghet att ändra upplösningen på datat, sortera och filtrera, vilket ger helt nya analysmöjligheter. Du kan snabbt få svar på frågor om vilka artiklar som har högst marginal, vilka som är era topp 10 säljare den senaste månaden eller vilka kunder som har längst genomsnittlig kredittid, givetvis beroende av er aktuella systemkonfiguering. Ta tillfället att ta din analys till en ny nivå med Mercurs detaljrapporter.

 

Kraftfulla rapporter- med hjälp av funktionen repetera mall

Du får lära dig mer om hur funktionen repetera mall skapar kraftfulla rapporter. Med funktionen repetera mall kan du enkelt repetera en mall, bestående av en uppsättning rader eller kolumner, över en dimension (t.ex. produkt, kostnadsställe eller månad). Funktionen låter dig dynamiskt repetera till exempel en bruttovinstkalkyl över ett antal produkter eller en projektkalkyl över ett antal projekt. Rapporten uppdateras dessutom automatiskt då nya dimensionsmedlemmar tillkommer (exempelvis nya produktkoder eller projektkoder), vilket sammantaget leder till mindre underhåll, färre felkällor och att du spar massor av tid.

 
Menyval

Lär dig mer om hur man med hjälp av menyval bygger flexibla rapporter och blanketter i Mercur Business Control.

Genom att låta användarna välja exempelvis kostnadsställe, produkt och period i menydialogen vid öppnandet av en rapport eller blankett, blir innehållet i vyn dynamisk och anpassas per automatik till användarens behörigheter och önskemål. En stor fördel med menyval är att antalet rapporter i systemet kan hållas nere. Under det här passet visar vi hur man skapar menyval och hur man med hjälp av menyval kan styra innehållet i rapporterna så att de blir mer flexibla. 

 
Tips och trix

Enklare standardfunktioner för alla användare

Hitta de lite mindre kända standardfunktionerna i Mercur som alla dina användare kan ha nytta av, och se exempel på hur de kan lyfta och förenkla analys och förståelse för organisationens siffror.”

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

 

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom