Effektivare planering och uppföljning med beslutsstöd

Svenska spel använder Mercur Business Control bl. a för att skapa förutsättningar för operativ analys av sina verksamhetsområden. Mercur stödjer även konsolideringen av koncernens samtliga bolag, vilket ger möjlighet att även analysera verksamheten totalt och ur legalt perspektiv.

Införandet av Mercur Business Control 

Svenska Spel har ett långvarigt samarbete med Mercur. Redan 1998 infördes Mercur Business Control. År 2003 utökades systemet till att omfatta koncernens samtliga bolag samtidigt som fler användare tillkom. 

Sedan 2007 stödjer systemet en ny styrmodell med nya rapportpaket och styrkort samt operativ koncernkonsolidering.

Systemet är integrerat mot ekonomisystemet IFS och fakturahanteringssystemet Basware.

Manuella rutiner har eliminerats, vilket resulterat i en direkt vinst på 4 mandagar varje månad.

Svenska Spel

Ett centralt system med enkla, gemensamma rutiner 

Idag används Mercur av ca 300  användare på sju affärsområden som är fördelade på två divisioner, vilka reflekterar Svenska Spels möte med kunden. Inom Div BRK återfinns affärsområdena Bingo, Restaurang och Kasino och Div SoL består av Butik, Internet, Prenumeration och Förening. Dessutom stödjer Mercur Svenska Spels fem stabsfunktioner.

I Mercur skapas den operativa strukturen 

Med hjälp av Mercurs avancerade allokerings- och fördelningsfunktionalitet skapas det operativa perspektivet med uppföljning på affärsområdena. Därmed kan analys ske både ur legalt och operativt perspektiv, något som inte hade varit möjligt tidigare utan en stor manuell arbetsinsats.

Omorganisation och ny modell 

Hösten 2004 fick Svenska Spel en ny VD, vilket ledde till en hel del omorganisationer under våren 2005. Det här innebar drastiska förändringar inte minst för controllerverksamheten vad gäller organisation, styrning och rapportering. En ny modell, vilken innehöll både nya rapportpaket och en ny styrmodell togs fram.

I samband med detta projekt gjordes en ny utvärdering av system från olika leverantörer. Svenska Spel fattade då beslutet att fortsätta använda och vidareutveckla Mercur enligt de nya kraven. I samband med detta uppgraderade Svenska Spel till den senaste versionen av Mercur Business Control. 

Dessutom utvecklades funktionaliteten för koncernkonsolidering och kommentarshantering i Mercur.

Ny styrmodell med balanserade styrkort i Mercur 

 Styrmodellen, som är formulerad för varje chef tar sin utgångspunkt i det uppdrag som skall genomföras inom en viss tidsperiod. VD:s längsta uppgift, som är utgångspunkt för alla övriga nivåer, kan t ex innehålla mål om var Svenska Spel ska vara om tio år inom olika områden och hur man ska ta sig dit. 

Den längsta uppgiften bryts sedan ned i mätpunkter och mål. Mercurs styrkort används för att presentera dessa mål och måluppfyllnad ur olika perspektiv, som t ex Resultat, Kund, Process, Spelansvar och Medarbetare.

Utökat ekonomiskt medvetande med Mercur Business Control 

Rapportpaketen har under åren modifierats. Utöver löpande spontananalys sker idag rapportering ur Mercur enligt följande:

  • Månadsrapportering – resultat

  • Kvartalsrapportering – resultat + styrmodell 

Uppföljningsmöten hålls kvartalsvis med VD för genomgång av ovanstående rapporter. 

Sedan omorganisationen har Svenska Spel säkerställt en fungerande såväl operativ som legal rapportering i Mercur. Dessutom har rapportpaket och styrmodell finslipats. 

Leverantörsanalys nästa steg hos Svenska Spel 

Nästa steg med Mercur som planeras hos Svenska Spel är att utveckla funktionalitet för inköps- och leverantörsanalys med koppling mot företagets avtalsdatabas.

Mercurs lösning

System: Mercur Business Control
Antal användare: ca 300 st
Processer: Budgetering, Prognostisering, Målstyrning med balanserade styrkort, Rapportering och Analys, Allokeringar och fördelningar

Övrigt: Svenska Spel tillämpar Mercur i flerbolagslösning med ett konsolideringsbolag för analys av koncernen totalt.

Kort om företaget: Svenska Spel bildades 1997 då AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB slogs ihop. Svenska Spel är idag Sveriges ledande spelföretag med en marknadsandel på ca 55 %. Företaget har huvudkontoret placerat i Visby samt ett stockholmskontor i Sundbyberg. Koncernen består av Svenska Spel, Casino Cosmopol, CC Casino Restaurang, Svenska Spels Förvaltnings AB, Casino Cosmopols Fastighets AB samt Svenska Spels Servicecenter.

Omsättning: ca 6 000 MSEK
Antal anställda: ca 1 738  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom