Bättre överblick och stora tidsvinster
med Mercur hos Väderstad

Väderstad är ett familjeägt företag som startade i Rune Starks Mekaniska verkstad 1962. Företaget ägs fortfarande av familjen Stark som nu är inne på 3:e generationen. Väderstad förser det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder inom jordbruk.

Bakgrund 

Det senaste decenniet har Väderstad upplevt en snabb tillväxt med 5-faldigad försäljning sedan år 2000. Omsättningen nådde 1,9 miljarder SEK räkenskapsåret 2016. De största marknaderna för Väderstad är Sverige, Tyskland, England, Frankrike och Ryssland. I takt med att Väderstad växte ville de söka sig bort från sin 20 år gamla Excel-modell där den finansiella rapporteringen från respektive dotterbolag kom in månadsvis. Det fanns ingen summering av det totala resultatet och antalet Excel-filer blev dessutom väldigt stort och det var inte lätt att hitta rätt version vid behov av en tidigare period.

Väderstad var främst ute efter att minska det manuella arbetet och risken för felregistrering i samband med månadsrapporteringen både hos dotterbolagen och hos moderbolaget.

 

Enkelt att administrera och bygga själva

Valet föll på Mercur då det är ett system som är lätt för ekonomiavdelningen att administrera och bygga rapporter i själva. En annan viktig parameter är enkelheten att läsa in data från flera olika affärssystem och hantera olika valutor. Väderstad såg det också som positivt att kunna göra manuella justeringar av de rapporterade siffrorna i efterhand då olika redovisningsregler gäller i olika länder jämfört med de svenska reglerna.

Målet med projektet var inledningsvis att integrera Mercur med ekonomisystemen och sedan bygga på med andra typer av databaser som orderstatistik, personal etc. Projektet startade hösten 2012 och inom kort var Väderstad igång med import av data och ett antal rapporter. 

 

Uppskattar funktionen ”drill down”

Idag använder Väderstad Mercur för budget, prognos, rapportering och analys med en väl fungerande finansiell rapportering och summering av dotterbolagen på
månadsbasis. Rapporterna har samma utseende för samtliga enheter och alla tittar på kvalitetssäkrade och jämförbara siffror. 

Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager, Väderstad

Inom Väderstad använder många delar av företaget Mercur, VD:ar i dotterbolagen, ekonomiavdelning, projektledare, säljansvariga och kostnadsställeansvariga. Användningsområdet skiljer sig åt mellan olika användargrupper men gemensamt är fokus på att löpande kunna följa sitt ansvarsområde. En mycket uppskattad och användbar funktion är ”drill down” som ger användare möjligheten att själva analysera underliggande data.  

Väderstad upplever det dessutom som väldigt positivt att alltid ha tillgång till aktuell information samtidigt som rapporter på historiska perioder visar jämförbara siffror.

 

Vi får väldigt snabbt en bra överblick och har sparat mycket tid i flera led efter införandet av Mercur Business Control.

Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager, Vädersta

 

Koppling mot Jeeves och iScala

Hos Väderstad är Mercur integrerat med affärssystemen Jeeves och iScala för inläsning av transaktioner från huvudboken. För närvarande pågår arbetet med att sätta upp inläsning av orderdata från både Jeeves och iScala. Eventuellt kommer även personaldata att läsas in i framtiden. 

 

Tips på vägen

Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager på Väderstad, delar med sig av sina bästa tips:

  • Avsätt tillräckliga resurser, även om man kan göra väldigt mycket själv krävs det en del insatser för att få allt på plats inom rimlig tid.

  • Lyssna på användarna, vad efterfrågas?

  • Hämta inspiration från andra företag och deras lösningar.

  • Ta hjälp av din Mercurkonsult om du kör fast eller behöver någon att utbyta idéer med.

  • Gör inte allt på en gång, ta en del i taget!

 

Nästa steg hos Väderstad

Väderstads nästa steg är ytterligare utveckling av orderdata för att få en bättre bild av hur försäljningen och marginalerna ser ut framåt i tiden. Väderstad kommer även satsa på rapporter för lönsamhetsanalys per produkt/marknad och personalinformation för att få möjlighet att följa relevanta nyckeltal. I förlängningen kommer man även att kunna rationalisera bort fler Excelrapporter och istället bygga dem på en kombination av huvudboks- och orderdata i Mercur. 

"Framtiden ser ljus ut och vi ser stor utvecklingspotential tillsammans med Mercur, säger Kristine Furberg, systemadministratör på Väderstad."

 Mercurs lösning 

SYSTEM:

Mercur Business Control 

PROCESSER:

Budgetering

Prognostisering

Rapportering

Analys (såväl finansiell som
försäljnings- och orderdata)

 

ÖVRIG INFORMATION:

Hos Väderstad är Mercur integrerat med affärssystemen Jeeves och iScala. Ett viktigt användningsområde är uppföljningen av dotterbolagens verksamhet med enhetliga kvalitetssäkrade rapporter och dashboards som snabbt ger en bild av utvecklingen och leder fokus till viktiga områden att arbeta med.

 

 

Om Väderstad: 

BRANSCH:

Industri och tillverkning

OMSÄTTNING:

1 900 MSEK (2016)

ANTAL ANSTÄLLDA:

830 (2016)

 

ÖVRIG BESKRIVNING:

Väderstad förser det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder inom jordbruk. Väderstad har 830 medarbetare i Sverige och internationellt. I början av 90-talet öppnades det första dotterbolaget i Storbritannien, sedan dess har 12 dotterbolag i Europa och Ryssland lagts till den listan. Senaste tillskottet är ett dotterbolag i Kanada.
 

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt