AI och Maskininlärning, vad är det och varför är det viktigt för framtiden?

Allt fler företag och organisationer implementerar AI och Maskininlärning för att bli mer konkurrenskraftiga. I den här artikeln berättar vi vad Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning är och varför det är viktigt för framtiden.  

Artificiell Intelligens (AI)

Artificiell Intelligens (Artificial Intelligence, AI) som begrepp myntades redan 1956 då det definierades av den amerikanska datorvetaren John McCarthy som ”vetskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner”. Idag används begreppet brett för olika typer av mjukvara där programmet på något sätt efterliknar mänskligt beteende att lära sig från tidigare erfarenheter och dra slutsatser från dessa. 

Maskininlärning

Maskininlärning (Machine Learning, ML) är en del inom Artificiell Intelligens där program genom olika metoder lär sig känna igen till exempel mönster, beteenden eller trender. Maskininlärning kan ses som upplärningen av en AI. Generellt så brukar Maskininlärning delas in i tre övergripande kategorier som är:

  • Väglett lärande (Supervised learning) - Programmet får både indata och utdata för att lära sig efterlikna dessa exempel.

  • Icke-väglett lärande (Unsupervised learning) - Programmet får bara indata och måste därmed hitta mönster i datan utan att veta förväntat resultat.

  • Förstärkningsinlärning (Reinforcement learning) - Programmet får olika belöning för olika resultat och måste därmed beräkna och testa sig fram till det som ger den optimala belöningen. Kan ses som att ge programmet ett önskat mål och sedan får det träna sig självt för att komma så nära det som möjligt. 

Vad kan AI användas till?

Exempel på vad Artificiell Intelligens kan användas till:

  • Hitta mönster och trender i historiska data samt använda dessa för att ge prognoser på framtiden.

  • Automatisera manuella uppgifter som tidigare varit omöjliga att automatisera på grund av behovet av mänsklig bedömning.

  • Dra slutsatser från stora mängder data.

  • Ge nya insikter. 

WEBINAR-ON-DEMAND
Maximera värdet av din historiska data med AI!

Ta del av webinaret där vi visar hur ni kan använda såväl tidigare prognoser som historisk data för att höja kvaliteten i ert planeringsarbete och att bli bättre på att förutspå framtiden med hjälp av Artificiell Intelligens.

AI för att fortsatt vara konkurrenskraftiga

Artificiell Intelligens implementeras av allt fler företag världen över för att bli mer konkurrenskraftiga. McKinsey & Company skrev i sin rapport The state of AI in 2021 att 56% av tillfrågade företag 2021 använde AI till minst en funktion i företaget, en ökning från 50% 2020. RELX Emerging Tech Executive Report 2021, som är ytterligare en av de ledande årsrapporterna inom AI, rapporterade att 93% av tillfrågade ledande befattningshavare ansåg att AI gör deras företag mer konkurrenskraftiga. 

Användningen av AI går framåt på bred front och används inom allt fler områden för att ta bättre beslut och minska mängden manuellt arbete. Några exempel på de mer framträdande trenderna inom AI som RELX ser i RELX Emerging Tech Executive Report 2021 är:

  • Förbättrad prognostisering med AI.

  • Utökad integration av AI i beslutstagande där AI hjälper att ta fram det viktiga i stora mängder data. 

  • Ökad automatisering med AI.

Hur AI används i Mercur Business Control

Mercur har skapat ett verktyg som med hjälp av Artificiell Intelligens predikterar troliga framtida resultat från historiska data. Det verktyget gör är att med flera olika AI-modeller analysera historiska data på trender och mönster för att sedan ta fram ett estimerat framtida utfall. 

Detta hjälper dig som ekonomiansvarig i ditt arbete genom att spara dig tid samt ge dig utökat beslutstöd vid prognostisering. För att underlätta ditt arbete ytterligare går det även att enkelt att inkludera predikteringarna i rapporter och diagram likt vilken annan data som helst i systemet. Exempelvis så kan systemet föreslå predikterade värden för fält i prognos- och budgetblanketter som annars hade behövt fyllas i manuellt. Vidare går även att kopiera eller manipulera dataposter centralt för att skapa helt eller delvis automatiserade prognosförslag. 

Vill du veta hur din verksamhet kan dra nytta av AI för verksamhetsstyrning? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom