Vad är målstyrning?

För att enklare och effektivare kunna översätta mål till handling, använder sig företag och organisationer av målstyrning. Men vad är egentligen målstyrning och hur fungerar det i praktiken? 

Inom företag och organisationer är det vanligt att man sammanställer mål, tar fram nyckeltal och andra styrningsverktyg som syftar till att hjälpa organisationen att genomföra olika strategier.

Trots allt arbete som många organisationer lägger ner på att utveckla strategier så genomförs tyvärr bara en bråkdel. Det är i detta läge målstyrningen blir väsentlig. När målstyrningen fungerar vet varje individ inom organisationen vad som är prioriterat och hur de personliga målen relaterar till den övergripande strategin.

En viktig punkt inom målstyrning är att medarbetare på alla nivåer ska få insikt och uppdateras om läget samt få feedback på det arbete de utfört. Målstyrning är en bra förutsättning för att alla ska arbeta mot samma mål och leverera de resultat man kommit överens om. Utan målstyrning blir det många gånger otydligt åt vilka håll verksamheten ska drivas. Utan målstyrning så är det också svårt för medarbetarna att veta vilka deras mål är och om de agerar i linje med strategin. 

Målstyrning i praktiken

Varför kan det då vara så svårt att gå från strategier till mål och handling? En bidragande orsak är att målstyrningsprocessen involverar många medarbetare och tillsammans med många olika mål, och aktiviteter som ska utföras, blir det väldigt mycket att hålla reda på. Ett sätt att hantera den utmaningen är att ta hjälp av systemstöd som kopplar ihop strategier med mål och handling inom ramen för en och samma lösning.

Välj rätt systemstöd

Mercur Business Control® erbjuder funktioner för målstyrning och skapar förutsättningar för effektiv verksamhetsstyrning som komplement till de traditionella budget- och prognosprocesserna.

Ni bestämmer själva vilka olika verksamhetsstyrningsprocesser och perspektiv som ni vill arbeta med. De mål ni anger beskriver vad som ska uppnås och till målen kopplas mätvärden och nyckeltal som exempelvis försäljningsökning, resultat, kundnöjdhet, volymtillväxt, leveranskvalitet eller andra som är relevanta för just er verksamhet. I systemet går det även att beskriva målen i text och på det sättet förtydliga och förklara dem för organisationen

Målen kan grupperas och tillhöra olika områden vilka även kan kallas perspektiv. Som exempel kan nämnas de klassiska perspektiven finans, kund, process och medarbetare, men det är helt valfritt. På samma sätt kan ni själva bestämma vilka olika planer ni vill arbeta med - till exempel strategiplan, affärsplan, marknadsplan, miljöplan eller medarbetarplan.

För att medarbetare på olika nivåer ska veta hur man ska arbeta för att uppnå målen kan systemet även hjälpa till att bryta ner målen på olika aktiviteter eller arbetsuppgifter. En aktivitet kan ha ett startdatum och ett slutdatum samt en ansvarig kopplad till sig. Aktiviteterna kan definieras centralt eller på lägre nivåer i organisationen. På det sättet ger lösningen även utrymme för lokala initiativ för att uppnå målen och som andra delar av organisationen kan dra nytta och lärdom av.

Med Mercur Business Control® för målstyrning får ni en kontinuerlig överblick över hur organisationen presterar i förhållande till såväl övergripande strategier som mål på olika nivåer. Det blir tydligt hur såväl trenden ser ut som aktuell status gällande de aktiviteter som planerats för att uppnå målen. Dessutom får medarbetare som ansvarar för aktiviteterna möjlighet att återrapportera om pågående och avslutade aktiviteter.

Analys av målstyrningsprocessen sker med ett så kallat Gantt-schema, dvs. ett flödesschema som ger en grafisk överblick över processen. Uppföljning av mål och mätetal sker i rapporter, dashboards eller scorecards som visar status och trend för de olika målen grupperade enligt olika områden eller perspektiv.

Givetvis är målstyrningen behörighetsstyrd och helt integrerad med Mercurs övriga funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

Vad kan målstyrning användas till? 

Målstyrning kan exempelvis användas för:

  • Strategisk planering

  • Balanserad styrning

  • Affärsplan

  • Verksamhetsplan

  • Marknadsplan

  • Miljöplan

  • Kvalitetsstyrning

  • Medarbetarplan

  • Kundplan

Målstyrning i inom offentlig och privat sektor

Målstyrning har länge varit en viktig del av styrningen inom offentlig verksamhet som kommuner, regioner och myndigheter, men även inom det privata näringslivet ökar intresset för målstyrning. Arbetet med att bryta ner mål på olika aktiviteter är inte lika utbrett inom näringslivet men att styra mot olika nyckeltal utifrån ett balanserat perspektiv är något som förekommer såväl inom privat som offentlig verksamhet. 

En större skillnad är att offentlig verksamhet ofta kombinerar processer som utgår från fördelning av ramar och anslag med traditionella planeringsprocesser som går nerifrån och upp. Så där finns också behovet av att systemstödet erbjuder funktioner för olika typer av fördelningar och allokeringar för att processen ska bli så smidig som möjligt.

Det är helt klart att det finns en trend i de flesta organisationer som går mot att arbeta med att analysera hur verksamheten mår med hjälp av indikatorer i stället för traditionella resultatrapporter. 

Framgångsrik målstyrning med Mercur Business Control®

För att enklare lyckas med målstyrning i både privat och offentlig sektor, tar många hjälp av ett beslutstödsstödsystem

Vårt standardsystem Mercur Business Control® kan stödja såväl företag som kommuner, regioner och myndigheter att gå från strategier till mål och handling, vilket skapar förutsättningar för effektivare verksamhetsstyrning. 

Under våra mer än 40 år i branschen har vi fått möjligheten att hjälpa hundratals ledande företag och organisationer att effektivisera sin ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och målstyrning genom användandet av Mercur Business Control®.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom